Events


2018

Datum Zeit Ort Event
 25.-27. Mai 2018   3822 Lauterbrunnen VSS Tagung (Grosse Klöppel Ausstellung)
27.+28.Mai 2018   3822 Lauterbrunnen VSS Kurs "Tüllspitzen"
27.+28.Mai 2018   3822 Lauterbrunnen VSS Kurs "Alles im Halbschlag"
14. Juni 2018 20:45 Uhr 3823 Wengen Folklore Abend Wengen
28. Juni 2018 20:45 Uhr 3823 Wengen Folklore Abend Wengen
12. Juli 2018 20:45 Uhr 3823 Wengen Folklore Abend Wengen
26. Juli 2018 20:45 Uhr 3823 Wengen Folklore Abend Wengen
09. August 2018 20:45 Uhr 3823 Wengen Folklore Abend Wengen
23. August 2018 20:45 Uhr 3823 Wengen Folklore Abend Wengen
06. September 2018 20:45 Uhr 3823 Wengen Folklore Abend Wengen
September 2018   3822 Lauterbrunnen Jahrmarkt Lauterbrunnen Show Klöppeln
21.-23. Sep. 2018   3822 Lauterbrunnen Klöppelkurs "Unsichtbar"